6 september: expertmeeting “DE STAAT VAN DE RECHTSSTAAT”

Op 6 september a.s. om 20:00 uur organiseert het Platform Stop Racisme & Uitsluiting i.s.m. het KMAA een tweede expertmeeting over “De staat van de rechtsstaat”.

De rechtsstaatgedachte wil willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderen. In een democratische rechtsstaat worden burgers tegen de macht van de staat beschermd door wet- en regelgeving en worden minderheden beschermd tegen neveneffecten van “de democratische wil van de meerderheid”.

Een jaar geleden werd op 8 september voor het eerst een expertmeeting onder deze titel georganiseerd. Dit omdat in 2011 door verschillende organisaties, politici, wetenschappers, advocaten en rechters werd vastgesteld dat in politiek en samenleving mensenrechten en waarborgen van de rechtsstaat steeds meer als een belemmering voor politieke daadkracht wordt gezien. Hierdoor staat de rechtsstaat in Nederland steeds vaker onder druk.
Door verschillende deskundigen werd tijdens de bijeenkomst hierover gesproken onder leiding van Markha Valenta (wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van religie en democratie aan de Universiteit van Amsterdam).
Maartje Terpstra (vreemdelingenrecht advocaat), Carla van Os (Defence for Children), Margreet de Boer (voormalig directeur Clara Wichmann Instituut, Eerste Kamerlid G-L), Jeroen Recourt (voormalig rechter, Tweede Kamerlid PvdA) en Nanneke Quik (voormalig rechter/Senator Eerste Kamer, SP) zochten tijdens de bijeenkomst naar een duiding en oplossing voor dit probleem.

Nu, een jaar later en met de verkiezingen vlak voor de boeg, willen we op 6 september 2012 de vragen en antwoorden van toen en de gebeurtenissen nadien, in een vervolgdebat bespreken.

De politieke verkiezingsprogramma’s zullen voorafgaand aan het debat worden beoordeeld en met elkaar vergeleken op relevante onderwerpen voor de “staat van de rechtsstaat”. Zie hier de Stemwijzer. Aan de hand hiervan zullen stellingen worden geformuleerd die als leidraad gelden voor het debat.

Programma van 20:00 uur tot 22.30 uur:

  • De discussie met een panel zal voorafgegaan worden door een inleiding van Maartje Terpstra. Hierbij zal worden ingegaan op hetgeen besproken is een jaar geleden, de voorstellen van toen én wat er van terecht is gekomen het afgelopen jaar.
  • Vervolgens zal het Platform een korte samenvatting geven van de analyse van de verschillende verkiezingprogramma’s en de daaruit voortgekomen Stemwijzer.
    Centraal in de analyse zal staan : “in hoeverre worden in de programma’s concrete voornemens geuit ter verbetering van het beschermen van mensenrechten en het waarborgen van onze rechtstaat.”
  • Aan de hand van deze analyse zullen stellingen worden geformuleerd die als leidraad dienen voor het verder te voeren debat.
  • Afgesloten zal worden met een “Stand up” reactie van Thomas von der Dunk of Vincent Bijlo.

Inleiders en gespreksleiders: Markha Valenta en Maartje Terpstra namens Platform Stop Racisme & Uitsluiting.

Politieke panel : Judith Swinkels(D66 TK-kandidaat-lid, rechter in Haarlem), Tineke Strik(GL Eerste Kamer-lid, universitair docent migratierecht, justitiewoordvoerder), Sharon Gesthuizen(SP TK-lid, asiel en migratie woordvoerder sinds 2006), Hugo Scherff (CU TK-kandidaat, historicus en aardrijkskunde leraar), Joost Taverne(VVD TK-lid, rechten achtergrond), Medeleine Van Toorenburg (CDA TK-lid en woordvoerder justitie) en Jeroen Recourt(PvdA TK-lid, vormalig rechter)
Overige genodigden: Carla van Os (Defence for Children), Nanneke Quik (voormalig rechter/Senator Eerste Kamer, SP).

Onderwerpen die tijdens het debat aan de orde zullen komen(indien mogelijk ivm tijd). (deze onderwerpen komen voort uit de vergelijking en analyse die wij gemaakt hebben van de verkiezingsprogramma’s. Het zijn onderwerpen waar nagenoeg elke partij iets over zegt).

- Dubbele nationaliteit
- Boerka verbod
- Strafbaarstelling illegaliteit/strafbaarstelling hulp aan illegalen
- Vreemdelingendetentie
- Wet minimumstraffen
- Beperking vrij verkeer van personen binnen Europa
- Trouwen verplicht bij gezinshereniging/vorming
- Opwerpen hoge drempels voor verkrijgen Nederlandse nationaliteit
- Asiel: opvang in de regio, dus niet in Nederland
- Wet voor gewortelde kinderen zoals Mauro

Het debat tussen politici onderling en met deskundigen zal onder leiding van Markha Valenta (wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van religie en democratie aan de Universiteit van Amsterdam) plaatsvinden.

Datum: donderdag 6 september 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Balie, Amsterdam.
Plaats: Amsterdam

Mede mogelijk gemaakt door :

Reacties zijn gesloten.